РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВНОСТТА “ПОБЕДИ С КУБРАТ”

1. Активността “Победи с Кубрат” (“Активността”) се организира от името и за сметка на “Уин Бет Онлайн“ ЕООД (“Win Bet Online”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, блок 292.

2. Настоящите Официални правила и условия („Правила/та и условия/та“) са задължителни и обвързващи за участниците в Активността и са публикувани на следния интернет адрес – https://news.winbet.bg/.

3. Организаторът на Активността си запазва правото да променя Официалните правила и условия, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата https://www.facebook.com/winbet.bg.online/. Участниците в Активността следва сами да проверяват горепосочената страница за промени в Официалните правила и условия, като Организаторът на Активността не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на WINBET във Фейсбук.

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Активността, участниците декларират, че приемат настоящите правила и условия и отговарят на условията за участие.

5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност съгласно изискванията и разпоредбите на Регламент (EС) 2016/679. (GDPR), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Политиката за защита на личните данни на Организатора.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА АКТИВНОСТТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Активността се организира и провежда на територията на Република България.

7. Право на участие в Активността има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, което има постоянен адрес на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА АКТИВНОСТТА

8. Активността стартира в 14:00 часа на 04.11.2020 година и приключва в 23:59 часа (EET) на 14.11.2020 година. Организаторът си запазва правото да промени периода на Активността, като e длъжен да оповести това в Официалните правила и условия, публикувани на следния интернет адрес – https://news.winbet.bg/

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА АКТИВНОСТТА

9. Участието в играта е индивидуално и всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и условия, може да участва при спазване на следните условия: 

10.1. Да отговори правилно на въпрос “Колко победи с нокаут има Кубрат Пулев в своята професионална боксова кариера?“ в коментар под публикацията, в която е зададен въпросът, на официалната страница на WINBET във Фейсбук. 

10.2. Всеки участник може да участва един път, като публикува отговор на зададения в публикацията въпрос.

10.3. Всеки коментар, написан в срока по т. 8, съдържащ правилен отговор на въпроса и отговарящ на условията описани по-горе, участва в тегленето на наградата, което ще се проведе на 15.11.2020 година.

10.4. Всички коментари, които използват нецензурен език ще бъдат премахвани от официалната страница и публикувалите ги участици няма да участват в тегленето на жребия.

11. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Активността („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушение се приема:

11.1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила и условия.

11.2. Нарушаване на условията за участие, посочени в Раздел 2.

11.3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той няма задължение да се аргументира за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на Правилата и условията на Активността.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ

12. Наградата, която може да бъде спечелена от участниците е: 

  • 1  (един) чифт боксови ръкавици с автограф от Кубрат Пулев. 

13. Печелившият участник в Активността ще бъде определен чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, на случаен принцип чрез интернет приложение базирано на интернет страницата winbet-bg.com. Тегленето ще се проведе на 15.11.2020 година с жребий на случаен принцип, в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. 

14. Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на “Активността”, като е длъжен да оповести за това единствено чрез промяна на официалните правила и условия, публикувани на следния интернет адрес – https://news.winbet.bg/.

15. Печелившият участник и резервата ще бъдат обявени на интернет страницата https://www.facebook.com/winbet.bg.online/ в деня на тегленето.

Спечелилият участник следва да пише лично съобщение във Фейсбук страницата на „WINBET“, за да разбере как да получи своята награда.

15.1. За получаване на награда печелившият трябва да предостави три имена, телефонен номер и точен адрес, където да му бъде изпратена наградата, като така предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите на Активността и съгласно разпоредбите на Регламент (EС) 2016/679.

16. Печелившият трябва да изпрати снимка със съответната награда на организаторите след получаване на артикула. Снимката/ите трябва да бъдат изпратени в лично съобщение на официалната фейсбук страница на WINBET.

17. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата върху друго лице преди получаването й.

18. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия участник по причини, независещи от Организатора (включително, но не само невъзможност да се установи контакт с Печелившия участник в срок от 10 дни от обявяването му във фейсбук страницата на WINBET), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда и тя се връчва на изтегленият участник за Резерва. 

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

19. Организаторът не носи отговорност по отношение на печеливш участник при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват получаването на съответната награда.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

20. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални облаги.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА

21. Организаторът на Активността има право по своя преценка да прекрати Активността по всяко време, в случай на съществени злоупотреби и/или нарушаване на Официалните правила и условия или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Активността се обявява чрез Официалните правила и условия и по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Активността. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване на Активността.

РАЗДЕЛ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

22. Всеки потенциален спор между Организаторa на Активността и участниците в нея се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в Република България.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Личните данни, които всеки от участниците предоставя при участието си в Активността се обработват поверително. Дружеството организатор “WinBet Online” е администратор на лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (EС) 2016/679. Събраните лични данни на участниците ще бъдат обработвани единствено за целите на Активността.

23.1. “Win Bet Online” може да използва личните данни при взаимодействие с функционалности на социални мрежи на трети страни. Ние обработваме личните Ви данни само в съответствие с разпоредбите в Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни в България. На адрес: https://winbet.bg/bg/help/data-protection/data-protection-article, може да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Организатора.

23.2. Тези функции могат да бъдат интегрирани в уеб сайтове на WINBET (включително за цели като провеждане на игри и други промоции) и дават възможност за споделяне на съдържание с приятели. При използване на тези функции, “Win Bet Online” може да получи определена лична информация за участниците от профилите им в социалните мрежи.

23.3. С участието си, Вие уверявате Организатора, че прехвърлените права са в съответствие с настоящите правила и условия за участие и не са сключени никакви споразумения с трети страни, които по някаква причина биха могли да противоречат на тяхното използване.

24. Личните данни се обработват при сключване и изпълнение на договори във връзка с организиране на Активността. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални на целите, за които се обработват.

24.1. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни, според Политиката за защита на личните ланни на Организатора, поместени на уеб сайта му и Официалните правила и условия на Активността.

24.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Активността се преустановява.

24.3. С участието си в Активността участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани само за целите на Активността и съгласно Регламент (EС) 2016/679.

24.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Активността от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

24.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети страни.

24.6. Предоставените лични данни в Активността ще бъдат изтрити в срок до шест месеца от приключване на Активността.

24.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, когато това е предвидено в закона или Регламент (EС) 2016/679 като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез имейл на dpo@winbet-bg.com.

РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ

25. В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация решението на Организатора е окончателно.

26. С участието си в тази Активност, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби на настоящите правила и условия.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила и условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://news.winbet.bg/ до приключване на всички дейности, свързани с Активността.

Желаем Ви успех! Забавлението продължава онлайн на winbet.bg